Structuur en organisatie

De officiële benaming van onze school is: Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Dageraad

Ons adres: Lange Altaarstraat 4-20 te 2018 Antwerpen

We bieden gemengd onderwijs aan voor kleuters vanaf 2,5 jaar en voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar.

Voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen zijn op school in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. Naast hen werken in onze school nog verscheidene andere mensen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren.

Hieronder schetsen wij een kort overzicht van de organisatorische structuur en de overlegstructuur.

Schoolbestuur

is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school en bijgevolg de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.

Directie

De dagelijkse leiding van de school wordt door de directeur waargenomen

Leerkrachten en medewerkers

De leerkrachten vervullen naast hun lesopdracht nog andere taken, zoals het bijwerken van leerlingen met leerproblemen, toezicht op de speelplaats, begeleiden van de rijen naar huis, oudercontacten, begeleiden van schoolse en naschoolse activiteiten, ... Zij worden hierin bijgestaan door de andere medewerkers

Klassenraad

Dit overlegorgaan evalueert de persoonlijke evolutie (groeiproces) van de kinderen en neemt pas beslissingen na de nodige deskundige beraadslagingen. Telkens geldt hier als maatstaf ‘het beste voor het kind’, rekening houdend met belanghebbende invalshoeken . Het uitgebrachte advies is bindend in zoverre niet strijdig met het decreet basisonderwijs.

De klassenraad wordt gevormd door de directie en drie leerkrachten. De adviserende leden van de klassenraad zijn de andere leerkrachten en de vertegenwoordigers van het CLB.

VoorzitterKoen Dedapper
LedenCaroline Swolfs
Sigrid Van de Velde
Adviserende ledenVeerle Willems (CLB-medewerker)
andere leerkrachten

leerlingenraad

Sinds 2002 is er in onze school een leerlingenraad. Naast één of twee leerkrachten en de directeur bestaat de leerlingenraad uit kinderen die door hun klas afgevaardigd worden. Voor het eerste tot het zesde leerjaar zetelen er telkens twee, door de kinderen aangestelde, vertegenwoordigers in. Alle kinderen kunnen agendapunten aanbrengen, van gelijk welke aard. De leerlingenraad komt eenmaal per maand samen en heeft een adviserende bevoegdheid. Er wordt (door één van de leerlingen én in een beurtrol) een verslag opgemaakt dat aan alle kinderen van de lagere school wordt meegedeeld.

Ouders

De officiële vertegenwoordiging van de ouders is de ouderraad. Drie vertegenwoordigers van de ouderraad zetelen ook in de schoolraad.

Lokale gemeenschap

In onze school wordt de lokale gemeenschap in de schoolraad vertegenwoordigd door mensen de lokale gemeenschap, die een zekere affiniteit met onze school hebben.