Inschrijvingen

Na de nodige beraadslagingen en overlegmomenten op tal van platforms legde onze school de volgende inschrijvingsregels vast :

 • Broers en zussen van kinderen die al in leefschool De Dageraad naar school gaan, genieten voorrang op inschrijvingen van doelgroepleerlingen en andere nieuwe leerlingen.  De betreffende inschrijvingsperiodes  -bepaald door het LOP-  worden telkens tijdig meegedeeld.
 • Om de materiële veiligheid van de leerlingen te waarborgen, wordt de maximum-capaciteit van de school per klas meestal bepaald op 25 kinderen.  Elke bijkomende leerling wordt geweigerd. Een bewijs van weigering wordt in dat geval aan de ouders bezorgd.


 • Onze schoolraad engageert zich om kinderen die op het uitdrukkelijk advies van de klassenraad van school veranderen bij een latere eventuele terugkeer spontaan in te schrijven, ongeacht de dan actuele bevolking van de beoogde klas.  Voorwaarde dient uiteraard een gunstig advies tot dergelijke heropname vanwege de laatst bezochte instelling.
 • Inschrijven gebeurt pas wanneer de ouders hebben kennis genomen en ingestemd met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school.
 • De inschrijving geldt voor de totale periode dat het kind in de basisschool naar school gaat.
  Tip: Onze schoolwebsite informeert vrij uitvoerig en schetst gedetailleerd de actuele stand van zaken rond ons inschrijvingsbeleid.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont  (het trouwboekje, de SIS-kaart, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ... ).

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform van Antwerpen.

Het contactadres van het LOP is:  LOP-Antwerpen, Open Onderwijshuis, Lange Gasthuisstraat 29 te 2000 Antwerpen  (telefoon: 0473 93 89 28).

Toelatingsvoorwaarden

Kleuters mogen pas instappen op de vastgelegde instapdata vanaf de dag dat zij twee jaar en zes maanden oud zijn.

Het Departement Onderwijs voorziet sinds september 1996 instapdata voor kinderen jonger dan drie jaar.

Zij mogen naar school komen :

 • de eerste schooldag na de zomervakantie,
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie,
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie,
 • de eerste schooldag van februari,
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie,
 • de eerste schooldag na de paasvakantie,
 • de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Kleuters die drie jaar zijn mogen daarentegen naar de school vanaf de dag dat zij drie jaar zijn.

Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010-2011 onderstaande regeling:

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;
 2. voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen;
 3. beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar

was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef .

In september van het jaar waarin uw kind zes jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht de lessen te volgen.  Ook wanneer het nog op die leeftijd in de kleuterschool verblijft is het, net als elk ander leerplichtig kind, onderworpen aan controle op regelmatig schoolbezoek.

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing.

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie inzake leerlingenrechten, p.a. Koning Albert-II laan 15 te 1210 Brussel  (telefoon: 02 553 66 53).

Dit moet gebeuren binnen de dertig kalenderdagen na het ontvangen van de weigering.

Weigeren / ontbinden van de inschrijving


 • Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug op onze website. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.
 • Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.
 • Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
 • Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.
Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform van Antwerpen (www.lop.be). Voorzitter: Luc Tesseur
E: luc.tesseur@hotmail.com
Deskundige-ondersteuner: Dimitri Derijck
E:dimitri.derijck@ond.vlaanderen.be