Contact tussen ouders en school

Schoolagenda

Vanaf het eerste leerjaar krijgt elk kind van de lagere school een schoolagenda die hij of zij dagelijks invult.

In de agenda staan de huiswerken, de lessen en belangrijke mededelingen.

Het kan gebeuren dat de leerkracht of de directeur een nota in de agenda schrijft in verband met eventuele problemen. Zo’n nota schrijven we met een rode balpen.

De schoolagenda beoogt een permanent contact tussen de klastitularis en de ouders. We vragen de ouders dan ook met aandrang om de agenda dagelijks in te kijken en te handtekenen. Indien je het wenst, kan je een vraag of een opmerking toevoegen.

Rapport

Wanneer je kind in de lagere school zit, krijgt het om de twee maand een rapport mee. Wij willen je hiermee de mogelijkheid geven om de resultaten, de leervorderingen en de sociale vaardigheden van je kind zo goed mogelijk te volgen.

We vragen dan ook met aandrang dit rapport nauwkeurig na te kijken, te handtekenen en het tijdig mee terug te geven. Wil je dit document met de grootste zorg behandelen en er geen enkele aantekening of bemerking aan toevoegen. Indien sommige cijfers reden tot bezorgdheid geven, kan je best contact opnemen met de klastitularis, de zorgcoördinator of met de directeur.

Getuigschrift Basisonderwijs

De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate diedoelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

Zittenblijven

Het decreet basisonderwijs kent op twee ogenblikken uitdrukkelijk het laatste woord toe aan de ouders:

  1. bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs (ouders kunnen kiezen om deze overgang te laten gebeuren op 5, 6 of 7 jaar - ze moeten het advies van het CLB en de school aanhoren maar dit advies is niet bindend)
  2. het feit of de leerling een achtste leerjaar lager onderwijs zal volgen.

Over de andere overgangen (bijv. van tweede naar derde leerjaar) spreekt de regelgeving niet. Dit betekent dat het in principe de school is die hier de beslissing neemt, m.a.w. de indeling in groepen behoort tot de vrijheid van de school. De ouders hebben hierin dus niet het laatste woord.

Bij onvoldoende leerresultaten kan de leerkracht, in samenspraak met het CLB en de directeur, het advies geven om het leerjaar over te doen. Deze beslissing wordt telkens na een deskundige beraadslaging genomen en dient door de ouders gevolgd te worden.