Schoolvisie

Situering

Onze school ligt in de grootstad Antwerpen, midden in de bruisende wijk Zurenborg. Een dorp in een stad, volgens sommigen. Deze situering geeft aan onze kinderen de kansen en rijke impulsen van een grootstad en de meerwaarde van een gemeenschap. Dit maakt dat onze school op vele vlakken verschilt een school op het platteland, en ook van een school in een andere Antwerps district of wijk. We zijn ons bewust van onze context en willen ermee in verbinding blijven. Onze kinderen komen voornamelijk uit deze wijk, maar ook uit de buurtwijken in Borgerhout en Berchem en elders.

Onze school, Leefschool De Dageraad, wil bij uitstek een school zijn waar geleerd en geleefd wordt. Leren en leven zijn voor ons onlosmakelijk verstrengeld. Logisch: je kijk op het leven bepaalt in grote mate ook je kijk op het leren van kinderen. Anderzijds: naarmate je leert, verruim je je kijk op het leven. Dat is onze bedoeling.

Aan dit schoolproject werkt een team van geïnspireerde leerkrachten, die ons schoolproject elke dag mee vorm willen geven. Opdat kinderen kunnen openbloeien…

Welke kaarten trekken wij?

LEREN & LEVEN

WELBEVINDEN & BETROKKENHEID

Om de motor van het leren ten volle te doen draaien, is het belangrijk dat een kind zich goed in zijn vel voelt en betrokken kan bezig zijn. Het is pas in staat te leren wanneer enkele voorwaarden vervuld zijn:

Slechts wanneer er aandacht wordt geschonken aan zijn sociaal-emotionele problemen, zet een kind zich open voor leerstof. Welbevinden ligt aan de basis van groei.

We geloven ook dat een kind dat zich betrokken voelt bij de school en datgene wat er geleerd wordt, ontvankelijker is voor wat aangeboden wordt.

ERVARINGSGERICHT en ACTIEF LEREN

Wij vinden dat leren een constructief en actief proces is van ‘beleven’ en ‘integreren’.

We willen aansluiting zoeken bij de beleving en ervaringen van kinderen. We richten ons bewust op wat zich in kinderen en onszelf afspeelt en brengen dat ter sprake.

We zoeken naar interesses en talenten van kinderen en stemmen ons aanbod daar zo veel mogelijk op af.

Wanneer kinderen actief en interactief kunnen leren, leren ze tot diep in hun vezels. Het doen staat centraal. Het overleggen met elkaar. Het samen of alleen reflecteren op wat je geleerd hebt. Om zo nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes te integreren.

BREED LEREN

‘Met je hoofd, je hart, je handen … leren wij over alle landen’

We streven een totale persoonsontplooiing na, waarbij hoofd, hart en handen even belangrijk zijn en met elkaar in verbinding staan.

Zoals elke school streven we de doelen binnen de leergebieden van wiskunde, Nederlands, Frans, muzische opvoeding, bewegingsopvoeding en wereldoriëntatie na.

Kinderen willen immers die basiscompetenties ontwikkelen die ze nodig hebben in hun verdere leven.

We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen. Hiervoor gebruiken we de axenroos als instrument om de intermenselijke relaties duidelijker en rijker te maken.

Kinderen willen immers in een positieve relatie staan met anderen en wij helpen hen daarbij.

We geven het leerproces zoveel mogelijk in handen van de kinderen, met de leerkracht als begeleider van leerprocessen. Kinderen werken zoveel mogelijk zelfstandig. Leren leren krijgt hierdoor de volle aandacht. Plannen, uitvoeren en reflecteren leren ze al doende. De leerkracht begeleidt en instrueert waar nodig.

Kinderen willen immers de autonomie krijgen die ze op dat moment aankunnen. Ze kunnen vaak meer zelf dan we denken… wij begeleiden hen in de weg naar zelfstandigheid.

Het is onze taak het creatieve in elk kind maximaal te ontplooien en dit op zoveel mogelijk terreinen.

ZORGZAME SCHOOL

We willen goed zorg dragen voor alle kinderen die we toevertrouwd krijgen. Zorgen dat een kind zich goed voelt, graag naar school komt, een realistisch zelfbeeld heeft, zich opgenomen voelt in de klasgroep, goede leerresultaten heeft, … daarin zit onze basiszorg voor elk kind.

Sommige kinderen behoeven iets meer zorg. Dat kan op vele gebieden het geval zijn. Als school proberen we het vangnet groot en fijnmazig te maken, zodat zoveel mogelijk kinderen zich maximaal kunnen ontplooien.

We vragen ook aan kinderen om die zorgzaamheid mee op te nemen en respect te tonen voor zichzelf, voor anderen (gevoelens, cultuur, eigenheid, …) en voor de materiële dingen die hen toebedeeld zijn.

MULTICULTURELE SCHOOL

We streven naar multiculturaliteit en respecteren daarbij het inschrijvingsrecht van alle kinderen, zoals het in het decreet op de gelijke onderwijskansen is vastgelegd.

Gelijk welke monocultuur geeft ons niet de kansen die we aan onze kinderen willen geven in deze wereld vol diversiteit. Daarom gebruiken we de hefbomen die ons via het decreet geboden worden, om de rijkdom van de multiculturaliteit te behouden.

Onze school wil een veilige plaats zijn waar alle participanten elkaar leren kennen, met elkaar leren omgaan en elkaar leren respecteren. In alle openheid en eerlijkheid. Met vertrouwen en wederzijdse inspanningen.

Zo wordt anders-zijn een meerwaarde, en gelijkwaardig-zijn een evidentie…

We zien het als een uitdaging om voeling te krijgen met de sociaal-culturele achtergrond van alle kinderen, om zo trachten te voldoen aan een aantal zeer specifieke vragen en noden en om de onderwijskansen voor onze kinderen te vergroten.

Openheid naar buurt en samenleving vormt een uitgangspunt om hieraan te werken. We leren onze kinderen hun steentje bij te dragen aan een respectvolle wereld vol diversiteit, waarin we met de beschikbare middelen zo goed en zorgzaam mogelijk omspringen.

AANGENAAM KLAS- EN SCHOOLKLIMAAT

We kiezen resoluut voor kleinschaligheid, omdat we vinden dat in een ‘kleine’ school de betrokkenheid groter is en het verhogen van het welbevinden meer kansen krijgt. Daarom opteren we om van elk leerjaar slechts één klas in te richten, met een maximum aantal leerlingen per klas.

In de klas houden we dagelijks een kringmoment waarin kinderen kunnen vertellen, zichzelf kunnen tonen, naar anderen luisteren, … Dit komt ook de klassfeer ten goede.

We vinden het belangrijk dat de kinderen van De Dageraad de verbondenheid van klein en groot blijven ervaren. Met dat doel organiseren we met regelmaat activiteiten waarbij kinderen van jong tot oud samen-zijn en samen-doen: maandopeners (samen zingen), forums, klasdoorbrekende activiteiten allerhande, peters en meters, …

Wanneer kinderen mee school mogen maken, leren zij mee verantwoordelijkheid opnemen. Op schoolniveau kunnen zij dat in de leerlingenraad.

Met de school willen we geregeld het samen-zijn feestelijk beleven. Ons lentefeest en de andere activiteiten hebben een verbindend doel tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

‘Respect’ is het sleutelwoord voor het samen-leven in onze school. We verwachten van al wie aan dit proces deelneemt, in het bijzonder leerlingen, leerkrachten en ouders en/of familieleden, dat ze zich loyaal opstellen om hieraan mee te werken. In concreto betekent dit dat er respect en waardering voor elkaar moet zijn; de leerlingen onder elkaar, de leerlingen voor de leerkrachten, maar ook omgekeerd, ... Aan de basis van respect in al zijn vormen ligt de acceptatie van de ander. We hebben met elk van de kinderen het beste voor en willen er zorg voor dragen dat de kinderen dat ook voelen. Echtheid en empathie zijn voor ons onmisbare waarden in hun begeleiding. Pas wanneer we een goede relatie hebben met onze leerlingen, zijn we in staat hun gedrag ingrijpend te sturen. Het kind moet aanvoelen dat we hem/haar als eigen-aardige persoon accepteren, maar daarom niet noodzakelijk onvoorwaardelijk zijn gedrag. De regels en afspraken die we maken, dienen dan ook om de kinderen in relatie tot zichzelf en tot de anderen te kunnen ontplooien. We verwachten van hen dat ze zich aan die leefregels houden, zowel op klas- als op schoolniveau.

Vanuit onze christelijke visie hechten we veel belang aan het aanleren van fundamentele waarden. Waarden als respect, verdraagzaamheid, beleefdheid, discipline, gehoorzaamheid, vriendelijkheid, vriendschap, solidariteit, verantwoordelijkheid en eerlijkheid moeten hun plaats krijgen binnen het onderwijs en de opvoeding die wij aanbieden. Om dit te concretiseren wordt er in de lessen ‘godsdienst’ veel aandacht aan ‘samen-leven’ geschonken.

Uiteraard is het goede voorbeeld van alle leden van het leerkrachtenteam hierin uitermate essentieel. Zij bepalen in grote mate de sfeer die er op school en in hun klas heerst. Van de leerkrachten mag verwacht worden dat ze streven naar een optimale samenwerking, naar de nodige verdraagzaamheid, een goede onderlinge verstandhouding en een open sfeer waarin ieder aandacht heeft voor de ander en zijn vragen en hem, waar dat mogelijk is, ondersteunt.

GROTE OUDERBETROKKENHEID – SAMEN SCHOOL MAKEN

Ouders worden als partners beschouwd in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Vanuit deze visie willen we met hen in relatie staan. We nemen ons voor respectvol, duidelijk en eerlijk met elkaar te communiceren.

Van ouders wordt verwacht hun steentje bij te dragen aan de realisatie van ons schoolproject. We kunnen dit niet alleen… Ouders kunnen participeren aan het schoolleven via allerhande klasactiviteiten (vb. meegaan op uitstap, mee begeleiden van klasactiviteiten, …). Verder wordt hun medewerking gevraagd bij schoolactiviteiten en participeren ze via ouderraad, schoolraad en diverse werkgroepen, die de schoolwerking ondersteunen.

SCHOOL IN BEWEGING

We willen blijven groeien in het gestalte geven aan de realisatie van ons schoolproject. We willen blijven professionaliseren en afstemmen op elkaar. Behouden wat goed is en veranderen wat beter kan, met oog en oor voor de draagkracht van ons team.

We blijven onszelf en onze verwezenlijkingen in vraag stellen vanuit ons schoolproject: doen we de goede dingen en doen we die dingen goed?

GELOVEN IN ONZE SCHOOL

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongeloof’lijk machtigs.
Een kind is méér dan alleen iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk:
zo’n kind is niet alleen maar mensenwerk.

Onze school is een christelijke school, waar autochtone en allochtone kinderen samen schoollopen. Ze kenmerkt zich door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden. Zo is de beleving van de solidariteit met de derde en vierde wereld haar eigen.
Getuigen betekent voor ons: anderen met eerbied benaderen, de waarheid laten zien zonder opdringerigheid, inzicht proberen bij te brengen zonder anderen te kwetsen. We willen openstaan voor de aanbreng van diepere levensvragen.

Niet al onze kinderen hebben hetzelfde geloof. Het is ons doel om langs positieve confrontaties, en binnen een structuur van openheid, waardering en respect voor ieders eigenheid, gebruik te maken van de onderlinge verschillen om leerlingen en leerkrachten te verrijken.
Door elkaar te ontmoeten, leren we respect opbrengen voor het anders-zijn, voor de eigenheid van individuen, ook voor die van kinderen van een andere etnie. Dit hopen we te realiseren met een grote openheid naar ieders overtuiging toe.